Kế hoạch Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Cẩm Duệ

Thứ sáu - 04/11/2022 10:33 161 0
Thực hiện Kế hoạch số 2788/KH-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc Triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên; Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn xã Cẩm Duệ với các nội dung như sau
Kế hoạch Triển khai các hoạt động Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) trên địa bàn xã Cẩm Duệ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
- Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ chuyển đổi số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.
- Tổ chuyển đổi số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, huyện đến xã.
2. Yêu cầu
- Triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến tận mỗi người dân, gắn với cuộc sống của người dân.
- Người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Phạm vi thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Tại xã: thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã.
- Tại các thôn: thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn.
2. Lộ trình thực hiện thành lập các Tổ chuyển đổi số cộng đồng 
2.1. Từ  04/11/2022 đến 05/11/2022
- Thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã.
2.2. Từ  05/11/2022 đến 30/11/2022

- Thành lập 03 tổ Chuyển đổi số cộng đồng tại 03 đơn vị khu dân cư thôn Trung Thành, thôn Chu Trinh và thôn Quốc Tiến
- Thời gian triển khai thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn: Trước 10/10/2022.
- Triển khai các hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cấp xã, cấp thôn.
2.3. Tháng 12/2022
- Tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các đơn vị đã triển khai. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tin và Truyền thông đề xuất phương án nhân rộng mô hình Tổ Chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn toàn .
3. Nội dung
3.1. Thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng
a) Thẩm quyền, số lượng thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Thẩm quyền thành lập: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Số lượng: 04 thành viên.
b) Thành phần đối với Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã
- Tổ trưởng: Đại diện Lãnh đạo cấp xã
- Thành viên: 01 đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã, 01 đồng chí Phó Bí thư đoàn thanh niên kiêm đài truyền thanh xã, 01 đồng chí cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã.
c) Thành phần đối với Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn.
- Tổ trưởng: Đồng chí trưởng thôn.
- Tổ phó: Bí thư Chi đoàn.
- Thành viên: là người hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn thôn, có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số (ví dụ như: Công an viên; cán bộ, công chức đang công tác tại các đoàn thể trong xã; Giáo viên; nhân viên y tế; nhân viên, cộng tác viên của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; người dân; học sinh PTTH có khả năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số).
d) Nguyên tắc, quy trình tham gia và ra khỏi Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Nguyên tắc: Tổ chuyển đổi số cộng đồng duy trì số lượng hoạt động là 03 thành viên. Trong quá trình hoạt động có thể thay thế các thành viên mới trên địa bàn cấp xã, thôn, trường hợp có nhiều thành viên có nguyện vọng tham gia vào Tổ thì các địa phương có thể thành lập các nhóm cộng tác viên.
- Đăng ký tham gia: người dân trên địa bàn cấp xã, thôn có nguyện vọng tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng, được sự giới thiệu của Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cấp xã, thôn và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND cấp xã.
- Xin ra khỏi: thành viên tự nguyện xin thôi không tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND cấp xã trên cơ sở đề xuất của Tổ trưởng chuyển đổi số cấp xã, thôn.
3.2. Hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Tham gia các hoạt động đào tạo, tập huấn để được cập nhật, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các nền tảng số, công nghệ số.
- Hưởng ứng, tuyên truyền, lan tỏa thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích mà chuyển đổi số đem lại.
- Hướng dẫn kỹ năng sử dụng, hỗ trợ giải đáp thắc mắc về các nền tảng số, công nghệ số cho người dân sinh sống trên địa bàn cấp xã, thôn.
- Tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
- Báo cáo UBND cấp xã kết quả hoạt động định kỳ hoặc đột xuất.
- Khuyến khích việc chủ động triển khai các sáng kiến, cách làm hay về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số mang lại hiệu quả trong thực tiễn.
- Kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên đối với các người dân, doanh nghiệp, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng có thành tích, kết quả nổi bật tham gia chuyển đổi số.
3.3. Công tác quản lý, điều hành Tổ chuyển đổi số cộng đồng
- Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã lập nhóm chung bằng ứng dụng Zalo gồm các thành viên của Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và các Tổ trưởng, Tổ phó Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn; mời Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Đoàn Thanh niên cấp huyện, cán bộ chuyên trách CNTT cấp huyện tham gia.
- Tổ trưởng Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn lập nhóm chung bằng ứng dụng Zalo gồm các thành viên của Tổ; mời các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã quản lý trực tiếp tham gia.
- Thông qua nhóm này, các Tổ triển khai quản lý, điều hành hoạt động của Tổ; cập nhật danh sách thành viên phù hợp với tình hình thực tế.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ: nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban văn hóa
- Chủ trì triển khai Kế hoạch, tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo UBND xã. Đồng thời tùy theo thời điểm, lựa chọn nhiệm vụ chuyển đổi số để hướng dẫn triển khai và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng; theo dõi, tổng hợp, đề xuất UBND xã khen thưởng, động viên kịp thời những nhân tố điển hình về chuyển đổi số.
- Hướng dẫn các đơn vị ban hành quy chế hoạt động chung cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng; bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng về chủ trương, chính sách, pháp luật, kỹ năng về chuyển đổi số; chuyển giao, hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số theo Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuyển đổi số hằng năm của huyện.
- Hàng tháng tổng hợp kết quả báo cáo UBND xã, tham mưu các biện pháp, cách làm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng đồng thời tổng hợp những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn toàn xã.
- Tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc phân cấp quản lý ngân sách cấp .
2. Ban Tài chính – Ngân sách
Thẩm định, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách theo quy định.
3. Các nhà trường
- Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động; tạo điều kiện cho các cá nhân đủ khả năng tham gia Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thôn tại địa phương nơi cư trú.
 - Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch tới 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đơn vị mình; tạo điều kiện cho giáo viên tham gia làm thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, thôn tại địa phương nơi cư trú theo số lượng, cơ cấu của địa phương.
4. Đoàn xã
- Chỉ đạo, quán triệt các chi đoàn tham gia, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia vào Tổ chuyển đổi số tại các đơn vị.
- Phối hợp với Ban Văn hóa phát động phong trào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong học tập, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp.
5. Các doanh nghiệp  trên địa bàn xã
- Huy động nguồn lực tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng về chủ trương, chính sách, pháp luật, kỹ năng về chuyển đổi số; chuyển giao, hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số theo đề nghị của Phòng Văn hóa, UBND xã.
- Phối hợp nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ cho hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng và thành viên.
6. Đài truyền thanh, Trang TTĐT xã 
- Xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Chủ động bố trí kênh phát sóng, thời gian phát sóng chương trình về các chủ trương, chính sách, mô hình hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền.
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Tổ chuyển đổi số cộng đồng./.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây