Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách 2021

Thứ tư - 20/01/2021 00:40 107 0
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Cẩm Duệ
ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM
XÃ CẨM DUỆ                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
             Số:  27 /QĐ-UBND                Cẩm Duệ, ngày  17  tháng  01  năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của xã Cẩm Duệ
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 7002/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho xã Cẩm Duệ;
Căn cứ Nghị quyết số  61/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của HĐND xã về việc phê duyệt phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã năm 2021;
Xét đề nghị của Ban Tài chính-Ngân sách xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Cẩm Duệ năm 2021. (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Văn phòng UBND, Ban tài chính-Ngân sách xã và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TC-KH huyện Cẩm Xuyên;
- KBNN huyện;
- Thường trực Đảng uỷ-HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


(Đã Ký)
 Võ Tá Kỷ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây