Nghị quyết về việc phê duyệt phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2018

Thứ bảy - 10/11/2018 01:46 389 0
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
        XÃ CẨM DUỆ
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Số 27/NQ- HĐND                                        Cẩm Duệ, ngày 16  tháng 01 năm 2018
 
NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ KHOÁ XIX
KỲ HỌP THỨ 5

    Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015
    Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015
    Căn cứ Quyết định của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho UBND xã Cẩm Duệ
   Sau khi xem xét tờ trình số 68 /TTr-UBND ngày 22/12/2017 của UBND xã Cẩm Duệ về việc xin phê duyệt phân bổ, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.  Qua ý kiến thảo luận của quý vị đại biểu hội đồng nhân dân xã khóa XIX tại kỳ họp,
 

QUYẾT NGHỊ


      ĐIều 1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 như sau:
 I. Tổng thu ngân sách:     13.698.379.600 đồng
1 Thu các khoản trên địa bàn xã hưởng 100% 165.200.000 đ
2 Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ % 9.037.765.600 đ
3 Thu trợ cấp Ngân sách cấp trên  4.495.414.000 đ
Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu ba trăm bảy mươi chín ngàn sáu trăm đồng
II. Tổng chi ngân sách:    13.698.379.600 đồng
1 Chi đầu tư phát triển 7.800.000.000 đ
1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.350.000.000 đ
1.2 Chi đầu tư phát triển khác 305.000.000 đ
1.3 Chi đầu tư xây dựng nông thôn mới 2.145.000.000 đ
2 Chi thường xuyên 5.397.379.600 đ
2.1 Chi hoạt động Ban Quân sự 281.734.900 đ
2.2 Chi hoạt động Ban công an 301.503.300 đ
2.3 Chi sự nghiệp giáo dục 16.000.000 đ
2.4 Chi sự nghiệp y tế, dân số 105.960.000 đ
2.5 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin 32.500.000 đ
2.6 Chi phát thanh truyền hình 11.500.000 đ
2.7 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 15.000.000 đ
2.8 Chi sự nghiệp kinh tế 352.500.000 đ
2.9 Chi lương 130, 111, chế độ TNXP 330.090.000 đ
2.10 Chi hổ trợ HTX môi trường 48.000.000 đ
2.11 Chi họat động hội đồng nhân dân 238.567.300 đ
2.12 Chi hoạt động quản lý nhà nước 1.904.721.500 đ
2.13 Chi hoạt động công tác Đảng 543.475.200 đ
2.14 Chi hoạt động Đoàn thanh niên 174.576.000 đ
2.15 Chi hoạt động Hội Liên hiệp phụ nữ 180.603.300 đ
2.16 Chi hoạt động Hội nông dân 201.694.000 đ
2.17 Chi hoạt động Hội CCB 159.576.000 đ
2.18 Chi hoạt động UB MTTQ 227.258.100 đ
2.19 Chi hổ trợ các tổ chức, hiệp hội 125.120.000 đ
2.14 Chi khác 147.000.000 đ
3 Chi cải cách tiền lương 400.000.000 đ
4 Dự phòng chi 101.000.000đ
Bằng chữ:  Mười ba tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu ba trăm bảy mươi chín ngàn sáu trăm đồng chẵn
Điều 2Khoản thu, chi các quỹ chuyên dùng tại xã, các khoản dịch vụ chi hộ thông qua nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, để phục vụ lợi ích cộng đồng. Hội đồng nhân dân xã giao cho uỷ ban nhân dân xã tổ chức thực hiện theo dự toán thu, chi bảo đảm công khai dân chủ, s dụng đúng mục đích và có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc chế độ tài chính. Cuối mổi quý, 6 tháng và cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện trước c tri và kỳ họp Hội đồng nhân dân, đồng thời chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. HĐND xã giao cho UBND xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý điều hành có hiệu quả, bám sát dự toán đã được phê duyệt, trên cơ sở có thu mới có chi, đồng thời có biện pháp chỉ đạo khai thác triệt để các nguồn thu để cân đối ngân sách; chi ngân sách phải tiết kiệm, minh bạch, rỏ ràng và đảm bảo công khai dân chủ.
2. Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND xã đôn đốc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện NGHỊ QUYẾT đạt kết quả cao nhất.
     Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khoá 19 kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 01 năm 2018
 
          Nơi nhận.
- TT-HĐND-UBND huyện
- TT-Đảng uỷ; TT-HĐND xã
- Uỷ ban nhân dân xã
- Đại biểu HĐND xã
- MTTQ xã-các đoàn thể
- Các thôn, các ban ngành chuyên môn
- Các cơ quan có liên quan
- Lưu VP-HĐND-UBND xã
TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH


(Đã ký)
Hà Huy Kim


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây