V/v Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2023

Thứ ba - 03/01/2023 15:10 1.097 0
V/v Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2023
 
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
HỘI ĐỒNG PH PBGDPL

Số: 01/HĐPBGDPL
V/v Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2023
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Cẩm Xuyên, ngày 03 tháng  01  năm 2023

                     Kính gửi:
                                      - Các Phòng, Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
                                      - UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kịp thời và có hiệu quả các văn bản pháp luật, các chính sách mới hoặc các văn bản liên quan thiết thực đến cán bộ và Nhân dân; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của huyện nhà.
- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các ngành, các cấp, các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trong công tác này.
II. NỘI DUNG
-Tăng cường phổ biến pháp luật các Văn bản phục vụ Tết Nguyên Đán, mừng Xuân Quý Mão năm 2023; về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuẩn tiếp cận pháp luật; an toàn giao thông; phòng, chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; an toàn vệ sinh thực phẩm; an sinh xã hội; phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; cải cách hành chính; chú trọng phổ biến, thông tin các nội dung chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới…
- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các Luật mới và các Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ…
- Chú trọng tuyền truyền, phổ biến Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023; các Nghị quyết, chính sách mới của Hội đồng nhân dân tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và các Quyết định của UBND tỉnh liên quan mật thiết đến cán bộ và Nhân dân.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 04/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”;  Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và các Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới, các văn bản thiết thực đối với từng nhóm đối tượng như sau:
+ Đối với Nhân dân:
Nghị quyết 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Các Nghị định của Chính phủ: số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử; số 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in; số 80/2022/NĐ-CP ngày 13/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;
Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;Thông tư số 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh Quy định ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh…
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân:   
 Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các Nghị định của Chính phủ: số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm; số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh…
Chú trọng các Văn bản: Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn; Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; Thông tư số 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 47/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh.
+ Đối với doanh nghiệp và người lao động:
Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP; Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ; Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh truyền truyền, phổ biến các quy định của Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư… và các văn bản có liên quan.
+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường:
Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiếp tục chú trọng các Văn bản: Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật Giáo dục; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; chú trọng phổ biến các văn bản về an toàn giao thông; về phòng, chống ma túy…
Ngoài các văn bản nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý, lựa chọn các nội dung khác thiết thực, phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.
Trên cơ sở văn bản này, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn cụ thể, triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.
Trên đây là Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn kịp thời triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện;
- Lưu: VT, TP.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Văn Thắng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây