quyết định kiện toàn ban biên tạo trangTTĐT

Thứ sáu - 04/11/2022 03:45 126 0
quyết định
ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ CẨM DUỆ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 
Số:  456/QĐ-UBND                       Cẩm Duệ, ngày  10  tháng   07 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn Ban biên tập cổng thông tin điện tử

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị của công chức văn hóa xã hội
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử xã Cẩm Duệ (gọi tắt là Ban Biên tập), gồm:
1, Ông Đặng Văn Thành; Phó Chủ tịch UBND
2, Ông Dương Quốc Tuấn, Công chức VH –XH
3. Bà Dương Thị Minh, Công Chức VH-XH
4, Bà Võ Thị Ánh, Bí thư ĐTNCSHCM
4, Bà Võ Thị Quỳnh Hương,  Phát  thanh viên Đài truyền thanh xã
Trưởng Ban
   Phó Ban
   Ban viên
   Ban viên
   Ban viên
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Biên tập do Ủy ban nhân dân xã quy định.
Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được sử dụng con dấu theo quy định khi giao dịch, công tác.
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Biên tập do Trưởng ban phân công.
Kinh phí hoạt động của Ban Biên tập được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của sự nghiệp Văn hóa Thể thao.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
          Văn phòng Đảng ủy- Hội đồng nhân dân –UBND xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa -TT-DL huyện ;
 - Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Điều 3; - Lưu: VT, VX.
MT. ỦY BAN NHÂN DÂN
                          CHỦ TỊCH
                           

                                Võ Tá Kỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây