Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Thứ sáu - 14/01/2022 22:23 123 0
Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022

Để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, tích hợp đồng bộ và kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan Nhà nước trên địa bàn xã, tạo nền tảng bền vững phát triển chính quyền số. Chuyển đổi số gắn với hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin mạng. đạt các mục tiêu tại Kế hoạch số 724 ngày 31/12/2021 của UBND xã Cẩm Duệ Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. UBND xã Cẩm Duệ ban hành công văn số 36 ngày 10/01/2022 phận công nhiệm vụ thực hiện như sau:
1. Văn hoá - Thông tin
Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo triển khai có hiệu quả, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND xã thu hút nguồn lực và các nguồn hỗ trợ từ tỉnh để thực hiện thành công kế hoạch này.
Định kỳ kiểm tra, tổng hợp đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn, báo cáo UBND huyện tham mưu đề xuất, điều chỉnh các nội dung khi thấy cần thiết.
Mở chuyên mục Cải cách hành chính gắn với nội dung hiện đại hóa nền hành chính; tăng cường thời lượng, tin bài phản ánh công tác cải cách hành chính trên dịa bàn xã.
2. Văn phòng HĐND-UBND xã: Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành trong cơ quan UBND xã  đảm bảo đúng quy định và các mục tiêu kế hoạch đề ra; phối hợp với ban Văn hoá - Thông tin và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình triển khai Kế hoạch.
Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin với công tác cải cách hành chính năm 2022. Gắn kết quả thực hiện CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hằng năm
Định kỳ báo cáo 6 tháng, năm kết quả thực hiện hiện đại hóa nền hành chính gửi về Ban Văn hoá - Thông tin để theo dõi, tổng hợp, chấm điểm báo cao UBND huyện.
3. Trung tâm giao dịch một cửa: đảm bảo các điều kiện cần thiết, trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT phục vụ công tác chuyên môn và người dân khi đến giao dịch; tiếp tục ứng dụng tốt hệ thống phần mềm hành chính công, đảm bảo công khai minh bạch quy trình, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
4. Ban Tài chính: Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cân đối, phân bổ kinh phí để thực hiện kế hoạch phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin năm 2022 trên địa bàn xã.
5. Các trường học, cơ quan đóng trên địa bàn: Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành . Tổ chức ứng dụng chữ ký số điện tử trong trao đổi gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. Lồng ghép tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên đề về chuyển đổi số, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến.
6. Các ban ngành, đoàn thể, đơn vị thôn xóm:
Căn cứ nội dung kế hoạch này triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCC và người dân về chuyển đổi số; thực hiện xử lý kịp thời các hồ sơ TTHC trên phần mềm dịch vụ công; ứng dụng các phần mềm quản lý chuyên ngành trong công tác QLNN, thực hiện trao đổi gửi nhận văn bản của đơn vị đúng quy trình, sử dụng chữ ký số và lưu trữ trên hệ thống hồ sơ công việc. Triển khai thực hiện hồ sơ điện tử đối với danh mục hồ sơ của đơn vị mình phụ trách.
Quán triệt CCVC đơn vị mình tăng cường khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động chuyên môn. Tuyệt đối không nhận hồ sơ TTHC tại phòng làm việc, không sử dụng hệ thống thư điện tử Gmail, Yahoo...để trao đổi thông tin hành chính Nhà nước.
Đây là công văn thực nhiệm vụ  phát triển chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng đề nghị các ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người dân, cấp ủy ban cán sự thôn triển khai thực hiện một cách nghiêm túc/.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây